Skip Navigation LinksVisie

​​Welke school willen wij zijn?

Hieronder vindt u een beschrijving van de uitgangspunten van ons pedagogisch project.

Een eigentijdse christelijke school met een open visie

Wij zijn een katholieke school en willen algemeen menselijke waarden aanreiken en voorleven:

 • verbondenheid en solidariteit met anderen,
 • genieten van en dankbaar zijn voor wat ons gegeven is,
 • rechtvaardigheid, openheid, respect en verdraagzaamheid, ...

In de godsdienstlessen, die door alle leerlingen verplicht gevolgd worden, besteden we aandacht aan de christelijke waarden en sociale vaardigheden. We staan open voor andere levensbeschouwingen en godsdiensten. Ook niet- gedoopte kinderen zijn van harte welkom, als zij zich voor de visie van onze school willen openstellen.

Wij zorgen voor een kwaliteitsvol en samenhangend inhoudelijk aanbod

We streven naar kwaliteitsonderwijs door het gebruiken van vernieuwende leermiddelen en actieve werkvormen die aanzetten tot zelfstandig leren.

Kleuters kunnen dagelijks kiezen uit een ruim aanbod van activiteiten. De verschillende hoeken zijn bijna constant 'open'. Regelmatig worden nieuwe materialen aangeboden zodat de kinderen voldoende prikkels krijgen om nieuwe dingen uit te proberen. Daarnaast wordt het aanbod individueel afgestemd op elk kind via het takenbord. Zo verruimen we hun keuze en sturen we bij waar nodig.

Vanaf de oudste kleuters doen wij een aanbod taalinitiatie Frans. We vertellen verhalen, zingen liedjes en doen speelse muzische actviteiten. Kinderen beleven daardoor veel plezier aan het eerste contact met de Franse taal en krijgen zo een aanstekelijk enthousiasme voor vreemde talen.

De belangrijkste doelen die we daarbij voor ogen hebben, zijn:

 • Taalplezier en motivatie vergroten: Oh là là ! Wat is Frans leuk. Ik hou ervan!
 • Het zelfvertrouwen van elk kind verstevigen: Waw, ik kan het. Het lukt me! 
 • Taaldenken prikkelen: Wauw, als ik nadenk, begrijp ik het!
 • Een streven naar juistheid meegeven: Waw, zo is het mooier, want zo is het correct!

Kinderen die deze vaardigheden verwerven, hebben ongetwijfeld meer kansen op slagen in het aanleren van om het even welke taal op latere leeftijd.

Via schooluitstappen, bibliotheekbezoek, projecten en thema’s komen de kinderen in contact met natuur, cultuur en met de maatschappij waarin we leven. Verder hebben we een schooltuin waarin de leerlingen zelf kunnen helpen zaaien, planten en oogsten. We streven er naar dat alles wat kinderen leren in de verschillende leergebieden en leerdomeinen zinvol samenhangt.

Met ons onderwijs willen we de kinderen goed voorbereiden op het secundair onderwijs.

We werken aan de ontplooiing van elk kind vanuit een brede zorg

Ieder kind is anders en heeft eigen vragen of problemen en mag daarvoor aanspraak maken op de nodige zorg. Die eerste zorg is een bekommernis voor elke leerkracht. Wij willen ons onderwijs zoveel mogelijk afstemmen op de noden van elk kind.

We kiezen er in onze kleuterschool voor om kinderen van verschillende leeftijden samen te zetten. Zo vormen we evenwichtige groepen met 2,5- en 3-jarigen, en groepen met 4-5-jarigen.

Deze groepsindeling heeft een heleboel voordelen:

 • kinderen die thuis de jongste of oudste zijn, of die geen broertjes of zusjes hebben, krijgen op deze manier de mogelijkheid om ook eens ‘de oudste of de jongste’ te zijn;
 • de oudsten zullen soms al eens hulpvaardig en geduldig moeten zijn;
 • de jongsten kunnen zich spiegelen aan de oudsten. Het zal hen extra stimuleren om hetzelfde te kunnen omdat de afstand niet zo groot is als die tegenover volwassenen;
 • leren omgaan met elkaar en met verschillen is een vereiste in onze huidige maatschappij;
 • de leidsters werken met alle kleuters op een aangepast niveau. Kinderen die sneller of trager ontwikkelen, kunnen makkelijker aansluiten bij een andere leeftijdsgroep binnen de klas.

We verbreden onze zorgen voor kinderen wiens ontwikkeling anders verloopt dan verwacht. We hebben in onze school een lange traditie van bijzondere aandacht voor kinderen met leerproblemen. Onze zorgklas is altijd een prioriteit geweest bij de verdeling van de lestijden. Dat blijft zo zowel in de kleuterschool als in de lagere school. Soms wordt er met individuele kinderen gewerkt in kleine groepjes of komt de zorgleerkracht in de klas. Voor bijzondere zorgvragen werken we als school samen met ouders, CLB, scholen voor buitengewoon onderwijs en gespecialiseerde centra …

In het kader van zorgverbreding wordt ook gedifferentieerd voor wiskunde en Nederlands als kinderen méér aankunnen dan wat in het gewone lespakket zit. Bovendien organiseren we vanaf het 3de leerjaar bijzondere projecten waarmee we aan meerbegaafde leerlingen extra uitdaging willen bieden die creativiteit en probleemoplossend denken stimuleren.

Ook het leesonderwijs krijgt nieuwe impulsen. Via het ELLO-project (effectief leren lezen ondersteunen) willen we beginnende lezertjes ondersteunen als het niet vanzelf lukt. We zijn fier op de resultaten die we hiermee bereiken en blij dat we hiervoor mogen rekenen op de medewerking van enkele enthousiaste ouders.

Bij tandemlezen gaan kinderen van verschillende leeftijden samen lezen. De kinderen van de vijfde klas lezen samen met de kinderen van het tweede leerjaar. Na de krokusvakantie lezen zesdeklassers samen met de eersteklassertjes. De bedoeling van dit programma is om de leesvaardigheid van beide groepen te verbeteren.

Onze school als gemeenschap en als organisatie

Onze school wordt gedragen door het hele team onder leiding van de directie. We werken samen op een democratische manier, we overleggen en streven naar een voortdurende kwaliteitsbewaking en -verbetering.

Ook de leerlingen zijn belangrijke gesprekspartners. Ze krijgen een bijzondere stem in de leerlingenraad, die voorstellen formuleert en uitwerkt om het leven op school mee vorm te geven.

We willen de ouders ontmoeten vanuit een gemeenschappelijke opvoedingstaak want met hen delen we onze zorg voor kwaliteitsvol onderwijs. Daarom streven we naar een goede communicatie en een zo groot mogelijke betrokkenheid van ouders bij de school. Eenieders inbreng is welkom!